มทร.ศรีวิชัย มอบทุนกว่า 5 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มอบทุนกว่า 5 ล้านบาท ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและสร้างกำลังใจแก่นักศึกษาที่มี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน เป็นทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 1,119 ทุน โดยจัดสรรทุนดังกล่าวไปยังทุกพื้นที่ ได้แก่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา วิทยาลัยรัตภูมิ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ ทุ่งใหญ่ ขนอม และ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

คุณสมบัติในการรับทุน ต้องเป็นนักศึกษาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา ตามแผนการเรียน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.00 มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียร มีระเบียบวินัย และมีจริยธรรม ประสบปัญหาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ไม่สามารถดำรงชีพตามปกติได้ อาทิ นักศึกษา หรือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองที่มีเอกสารรองรับตามกฎหมาย ติดโรค COVID-19 พ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานจากองค์กรหรือบริษัท เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าตอบแทน จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา นักศึกษาที่มีงานประจำพิเศษ ที่ถูกเลิกจ้างหรือให้หยุดงานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือน อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 โดยที่ไม่ได้รับค่าจ้าง จนส่งผลกระทบทางด้านการเงินของนักศึกษา นักศึกษาที่ประสบเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อฐานะครอบครัว อันเนื่องมาจากสถานการณ์โรค COVID-19 จนมีผลกระทบต่อการศึกษา ขณะนี้ทุนดังกล่าวได้ถูกจัดสรรไปยังทุกคณะในสังกัด มทร.ศรีวิชัย เพื่อดำเนินการส่งต่อให้กับนักศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนดต่อไป