กศน. ปัตตานี เปิดสถานีนักอ่าน ในช่วงโควิด-19

ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี เปิดสถานีนักอ่าน บรรณารักษ์ชวนอ่านที่สถานีรถไฟปัตตานี โดยมีกิจกรรมมาเสิร์ฟหลากหลายเมนู ในช่วงโควิด-19 เช่น แผ่นพับความรู้ส่งเสริมการอ่าน เรื่อง การป้องกันตนเองจากโควิด-19 สแกนปุ๊บ รู้ปั๊บ รับความรู้ เรื่อง การทำเจลแอลกอฮอล์ สมุนไพรใกล้ตัวรักษาโรค วิธีทำหน้ากากอนามัย DIY ง่ายนิดเดียว กับห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์

การจัดกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยรักการอ่าน มีทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ เพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพของประชาชน และให้สอดคล้องกับแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมการอ่านของ สำนักงาน กศน. พ.ศ. 2561-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีทักษะความสามารถในการอ่านคิดวิเคราะห์ กลยุทธ์ที่ 1 รณรงค์ส่งเสริมการอ่านทุกรูปแบบ สนับสนุนให้บรรณารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ทั้งนี้ ห้องสมุดประชาชนอำเภอโคกโพธิ์ ขอขอบคุณ สถานีรถไฟปัตตานี ที่อำนวยความสะดวกสถานที่เพื่อบริการประชาชนในครั้งนี้