ราชมงคลสุวรรณภูมิ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสู่มาตรฐานสากล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยว่า มทรส. ได้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ภายใต้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และจัดให้มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564 หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไปสู่ระดับสากลด้วย IOT & AI และหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตสู่มาตรฐานสากล เป็นการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการภายนอก และบุคลากรในธุรกิจ (In – house) ที่เกี่ยวข้องและต้องการพัฒนาศักยภาพ เมื่อวันที่ 16-21 มิถุนายน 2564 ณ บริษัท ยูเอสอี.โพล-ไลน์ จำกัด และ บริษัท สยาม เอเบิ้ล อินโนเวชั่น (วิสาหกิจเพื่อสั่งคม)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบัน ในอุตสาหกรรมการผลิตระดับโลกที่มีการนำ AI เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมการผลิตเชิงพาณิชย์ทั่วโลกการใช้ AI ยังอยู่ในขั้นต้น หรือที่เรียกว่า arrificial narrow intelligence ที่มุ่งพัฒนาให้ AI มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น การตรวจจับและวิเคราะห์คุณภาพสินค้า หรือการตรวจสอบการทำงานของเครื่องเพื่อพยากรณ์การซ่อมบำรุงล่วงหน้า รวมทั้งมีการผสมผสานเทคโนโลยี อินเตอร์เน็ต ที่เป็นเครือข่ายอัจฉริยะที่เชื่อมต่อกับทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันด้วยระบบ Internet ด้วยเทคโนโลยีที่ประสานและเข้าถึงได้ทั้งระบบภายในและสิ่งแวดล้อมจากภายนอกได้อย่างรวดเร็วและไร้ขีดจำกัด IoT นั้นถือว่าเป็นเทคโนโลยีแบบหนึ่งของนวัตกรรมที่ชาญฉลาดในยุคของการสื่อสาร แบบ 5G สำหรับเชื่อมต่อทั้งผู้คน (Prople) ส่วนต่างๆ ของสังคม (Part of Society) และงานอุตสาหรรมต่างๆ (Industry) เพื่อสร้างสรรค์คุณค่า (Substantial Values) ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนและถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว