องค์การนักศึกษาระดมความคิดเตรียมแผนการดำเนินงานกิจกรรม

ดร.อนุรักษ์ เมฆพะโยม รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานการประชุมสมัยสามัญองค์การนักศึกษา ครั้งที่ 2-2564 พร้อมหารือแผนการดำเนินงาน และแนวทางการจัดกิจกรรมองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

โดยมี อาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ พร้อมด้วย อาจารย์บุญเชิด ศิริยศ ผู้จัดการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ร่วมประชุมและให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาการเป็นผู้ประกอบการของหน่วยบ่มเพาะ และแนวทางการจัดตั้งชมรมนักศึกษาเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ให้กับคณะกรรมการองค์การนักศึกษา กรรมการสโมสรนักศึกษาคณะ และกรรมการชมรม ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ณ ห้องประชุมจริยกุล ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา