กรมหม่อนไหม จัดการแข่งขันสาวไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัด “การแข่งขันสาวไหม ระดับประเทศ ประจำปี 2564” เพื่อส่งเสริม พัฒนา และรักษาเอกลักษณ์ภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมไทย ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร โดยมี นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานเปิดงาน และมี นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชุมพร ร่วมงาน รวมทั้งมีเกษตรกรและนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกจากภูมิภาคต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน

นายสันติ กลึงกลางดอน รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดการแข่งขันสาวไหมระดับประเทศ ประจําปี 2564 ขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ และผู้มีอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าไหมได้เห็นถึงความสําคัญของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย รวมถึงมีความตื่นตัวพัฒนาคุณภาพสินค้า และสร้างสรรค์ผลงานให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงและตรงตามความต้องการของตลาด นอกจากนี้ ยังเป็นการยกย่องเชิดชูเยาวชน บุคคล ชุมชน และหมู่บ้านที่ผลิตเส้นไหมที่มีคุณภาพ สามารถรักษาวิถีการผลิตเส้นไหม การทอผ้าไหมให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างเข้มแข็ง

“กรมหม่อนไหม เห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชน เกษตรกร และบุคคลทั่วไป เห็นคุณค่าและความหวงแหนในอาชีพหม่อนไหม จึงได้จัดการแข่งขันสาวไหมขึ้น เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ภายใต้การควบคุมตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด โดยคาดว่าจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนรุ่นใหม่ เกษตรกร และผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม ตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน เห็นคุณค่าของผ้าไหมไทย ร่วมอนุรักษ์และสืบสานอาชีพด้านหม่อนไหม ซึ่งการสาวเส้นไหมที่ได้คุณภาพนั้น จะทำให้ได้เส้นไหมที่มีมาตรฐาน เพื่อนำไปทอเป็นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ต่อไปด้วย” รองอธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าว

สําหรับการแข่งขันสาวไหมระดับประเทศในปีนี้ แบ่งการแข่งขันเป็น 6 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันสาวไหมน้อยระดับประถม ระดับมัธยมระดับ ระดับบุคคลทั่วไป และการแข่งขันการสาวไหมลืบระดับประถมระดับมัธยม และระดับบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ผลงานที่ชนะการแข่งขันจะนำไปจัดแสดงในงานตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2564