มทร.สุวรรณภูมิ ประกาศลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทยและขยายตัวเป็นวงกว้าง มทร.สุวรรณภูมิ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา

จึงมีนโยบายและมาตรการเยียวยาบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษาและผู้ปกครอง โดยการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย 10% (ของค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ) ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาเก่าทุกชั้นปี และคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่าย 10% (ของค่าบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รวมทั้งขยายระยะเวลาให้นักศึกษาสามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตราเหมาจ่ายทั้งหมดได้ภายในวันที่มหาวิทยาลัยประกาศกำหนด