ราชมงคลสุวรรณภูมิ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สว่างศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) โดยประชากรตำบลหนองสะเดาส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด พืชที่นิยมปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว อ้อย ข้าวโพด

นอกจากนี้ ตำบลหนองสะเดายังมีที่พักชุมชนในรูปแบบโฮมสเตย์ มีผลิตภัณฑ์ OTOP มีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ วัด ตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน กลุ่มผู้เลี้ยงแย้พื้นบ้าน กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง มีแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เป็นพื้นที่ที่สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีและได้รับความนิยมโดยทั่วไป แต่ยังขาดการบริหารจัดการ หรือการส่งเสริมปัจจัยพื้นฐานการท่องเที่ยวที่เป็นระบบ ไม่มีการรวมกลุ่มกัน ไม่ได้รับการยกระดับที่เป็นมาตรฐาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจพร สว่างศรี หัวหน้าโครงการ กล่าวว่า ในการดำเนินโครงการครั้งนี้ มุ่งเน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเข้มแข็ง โดยการสร้างรูปแบบการจัดการโฮมสเตย์ที่มีมาตรฐาน สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลหนองสะเดา รวมทั้งพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานในการจัดจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างรายได้สู่ท้องถิ่น คือการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์ เน้นความยั่งยืน การท่องเที่ยวที่มีความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับเจ้าบ้าน เน้นการท่องเที่ยวที่มีการอนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิมของท้องถิ่น รวมไปถึงการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน