นักศึกษา มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลเยาวชนคนเก่งสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2564

นายณัฐวัตร สุขสุด นักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ได้รับรางวัลผู้นำกิจกรรมต้นแบบดีเด่น  ภายใต้โครงการส่งเสริมเด็กและเยาวชนคนเก่ง ผู้สร้างชื่อเสียงสู่ระดับชาติและนานาชาติ “เด็กและเยาวชนคนเก่งสร้างสรรค์สังคม ประจำปี 2564” โดยศูนย์ให้คำปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 2427) เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ในทางสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์เเก่สังคม