เริ่มแล้ว โครงการเพิ่มข้าว ปี 2 ชูคอนเซปต์ใหม่ “เพิ่มข้าว เพิ่มผลผลิต เพิ่มคุณภาพชีวิตเกษตรกร”

บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี สานต่อแนวความคิดการสร้างคุณค่าร่วม (Creating Shared Value) โดยร่วมกับเกษตรกร มหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน ในการนำเอาองค์ความรู้ของแต่ละฝ่าย นำมาต่อยอดเพื่อยกระดับผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้กับเกษตรกร โดยในปีนี้ มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการ (ด้วยรูปแบบการจัดแบบ social distancing จำกัดคนเข้าร่วม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  โควิด-19) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร อ.ดร. ภาคภูมิ ตันเตชสาธิต หัวหน้าภาควิชาเกษตรและทรัพยากร และทีมนิสิต ในการจัดกิจกรรมปักดำกล้าต้นข้าวขาวดอกมะลิ 105 ในแปลงนาสาธิตที่ใช้องค์ความรู้การจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ ของเกษตรกร คุณสมใจ ครุธตำคำ
นอกจากการใช้องค์ความรู้ร่วมกับมหาวิทยาลัยแล้ว บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี ยังได้ร่วมกับแอปพลิเคชั่นรีคัลท์ สตาร์ทอัพด้านเกษตรของไทย โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อตรวจสอบสถานะของแปลงจากการวิเคราะห์โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียมและพยากรณ์อากาศแบบเฉพาะเจาะจง ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงในการเพาะปลูกได้อีกด้วย
สายงานการตลาด วิจัยและพัฒนา บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมี มีแผนการทำโครงการเพิ่มข้าวในปีนี้ในทั่วทุกภาคของประเทศจำนวนรวมมากกว่า 20 แปลง โดยมีเป้าหมายที่สำคัญคือช่วยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการปลูกข้าวแต่ละพื้นที่ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน