หลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ อบรมการใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับตัวแทนชุมชนบ้านเขาออก กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอขนอม

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ขนอม กล่าวต้อนรับและมอบเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับตัวแทนชุมชนบ้านเขาออก ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเข้ารับอบรมโครงการ การใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับชุมชนชายฝั่งทะเล กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ แสงอำไพ อาจารย์สันติพงษ์ คงแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า บุคลากรและคณะทำงานประจำหลักสูตรวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ถ่ายทอดความรู้ให้กับตัวแทนชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานและคำนึงถึงการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำไปใช้ในชุมชนได้

ซึ่งการอบรมในวันนี้ตัวแทนชุมชน จะได้รับความรู้ทั้งทางทฤษฎีและแนวทางการปฏิบัติพื้นฐานระบบการใช้งาน Solar Cell การใช้งานแบตเตอรี่ การใช้งานเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ และการดูแลรักษาแบตเตอรี่ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในชุมชนชายฝั่งทะเล กลุ่มเขาออกการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ต่อไป