มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมกับ จังหวัดตรัง สนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ สาธิตการแปรรูปอาหารทะเล “โครงการการพัฒนาอาชีพชุมชนประมงพื้นที่รอบแหล่งพะยูนและหญ้าทะเล”

ผศ. โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง ได้มอบหมายนโยบายการสนับสนุนกิจกรรม ถ่ายทอดความรู้ให้กับชุมชนเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้และอาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร ได้จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการแปรรูปสัตว์น้ำจากวัตถุดิบในท้องถิ่น ภายใต้ “โครงการพัฒนาอาชีพชุมชนประมงพื้นที่รอบแหล่งพะยูนและหญ้าทะเล จังหวัดตรัง” โดยได้รับการสนับสนุนจากจังหวัดตรัง

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ดร. นัฏฐา คเชนทร์ภักดี อาจารย์ประจำสาขาอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษา สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้สาธิตการแปรรูปอาหารทะเลผ่านระบบออนไลน์ ให้กับกลุ่มเครือข่าย ชุมชนประมงในพื้นที่ อำเภอสิเกา และอำเภอกันตัง เนื่องจากแต่ละชุมชนมีความแตกต่าง ด้านผลิตภัณฑ์ประมงที่แตกต่างกัน จึงได้มีการแบ่งการสาธิตแปรรูปอาหารทะเลออกเป็นเมนูต่างๆ ตามวัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนนั้นๆ กอบด้วยการการสาธิตการทำ แฮกึ้น ลูกชิ้นปลา ปอเปี๊ยะทะเล ให้กับชุมชนบ้านปากคลอง  การสาธิตการทำลูกชิ้นปลา น้ำพริกปูคั่วกลิ้ง ให้กับชุมชนบ้านแหลมไทร การสาธิตการ ลูกชิ้นปลา น้ำพริกปูคั่วกลิ้ง ปอเปี๊ยะทะเล ให้กับชุมชนตำบลเกาะลิบง และการสาธิตการทำ ลูกชิ้นปลา ข้าวเกรียบปลา ให้กับชุมชนบ้านแหลมขาม พร้อมทั้งการบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้สู่ครัวเรือน โดยได้ดำเนินกิจกรรมใน ระหว่างวันที่ 20 ก.ค. – 20 ส.ค. 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Zoom meeting เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกัน COVID-19