วว. ร่วมมือเครือข่ายพันธมิตร จังหวัดมุกดาหาร นำ วทน. ควบคุมคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร/กัญชง

นายเชวงศักดิ์  พลเยี่ยม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนากัญชงเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรม  ระหว่าง   สถาบันพระบรมราชชนก  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันอาหาร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดมุกดาหาร และบริษัทเอนเนอร์โกร (ประเทศไทย) จำกัดโอกาสนี้ เรืออากาศเอก กนก  ทองเผือก  กรรมการบริหาร  วว. นายสายันต์  ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ  พร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัย   วว.  ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือฯ  เมื่อวันที่  20  กันยายน  2564 ณ จังหวัดมุกดาหาร

พิธีลงนามความร่วมมือฯ  ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) ควบคุมคุณภาพผลผลิตจากการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและกัญชง ของจังหวัดมุกดาหาร  เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเกิดการสร้างรายได้ และสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด   มีการพัฒนาเชื่อมโยงกันทั้งในระดับชุมชน วิสาหกิจและระดับอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ กรรมการและคณะผู้บริหาร วว. ได้ประชุมหารือกรอบความร่วมมือกับหน่วยงานเครือข่ายพันธมิตรและศึกษาดูงานการดำเนินธุรกิจของบริษัท เอนเนอร์โกร จำกัด  เพื่อร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านการบริการวิจัย การวิเคราะห์ทดสอบ และการควบคุมคุณภาพผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในอนาคตร่วมกัน