วว. ร่วมพิธีวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

โอกาสนี้ ศ. (วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมพิธีดังกล่าว พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวง อว. ในวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักปลัดกระทรวง อว. (ถนนโยธี)

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วยพระอัจฉริยภาพและความสามารถ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจตลอด 70 ปีที่ทรงครองราชสมบัติ ซึ่งพระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์ ประกอบด้วย มูลนิธิชัยพัฒนา มูลนิธิโครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการแก้มลิง โครงการฝนหลวง โครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โครงการแกล้งดิน กังหันน้ำชัยพัฒนา และหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้ดียิ่งขึ้น พระราชกรณียกิจที่โดดเด่นของพระองค์

ทั้งนี้ วว. สนองพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างอาชีพที่มั่นคง พัฒนาเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน ได้แก่ โครงการสวนจิตรลดา โครงการอุทยานสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พุทธมณฑล มูลนิธิโครงการหลวง โครงการวิจัยและพัฒนาผลิตเห็ดผลไม้เมืองหนาว โครงการสิ่งแวดล้อมในเขตพระราชฐานทุกภูมิภาค โครงการพัฒนาเกษตรดินทรายชายทะเล โครงการปรับปรุงบึงมักกะสัน โครงการดินพรุเพื่อใช้ประโยชน์ทางอุตสาหกรรม โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยของชาวชนบทในเขตพื้นที่ราบเชิงเขา และโครงการวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์หญ้าแฝก ซึ่งองค์ความรู้จากการดำเนินโครงการต่างๆ นั้น ได้นำมาสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยจวบปัจจุบันและมีความยั่งยืนถาวรในอนาคต