ประภัตร ขานรับนโยบายนายก เดินหน้าสร้างศูนย์เมล็ดฯ เชียงราย หวังเพิ่มโอกาสชาวนาเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี

เกษตรฯ เล็งตั้งศูนย์เมล็ดข้าวเชียงราย เพิ่มศักยภาพการผลิต แก้ปัญหาขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ในพื้นที่ คาดหวังชาวนาเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดี ส่งผลต้นทุนการผลิตลดลง

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการตรวจพื้นที่ในการสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงรายว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงพี่น้องชาวนาไทยที่กำลังประสบกับปัญหาเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอ เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ถือเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญต่อการเพาะปลูกข้าว ก่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านปริมาณ คุณภาพ และการเพิ่มมูลค่า ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่ดีจะช่วยให้ชาวนามีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง มีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะเดียวกันนี้ชาวนาบางรายไม่สามารถเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีได้ เนื่องจากอยู่ไกลแหล่งผลิตและแหล่งจัดจำหน่าย ทำให้ต้องนำเมล็ดพันธุ์คุณภาพต่ำมาใช้ในการเพาะปลูก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูง ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำและคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐาน จึงได้มีการมอบหมายให้ นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่งดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอในพื้นที่ขาดแคลน และพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึง

นายประภัตร กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกข้าวกว่า 69 ล้านไร่ มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวถึง 1.3 ล้านตัน ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าวจึงถือเป็นกำลังสำคัญ ในการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ทั้งการผลิต การจำหน่าย ตลอดจนการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ของพี่น้องชาวนาให้เพียงพอ จึงมอบหมายให้กรมการข้าว เร่งดำเนินการสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพื้นที่เพาะปลูกกว่า 1.3 ล้านไร่ ซึ่งการปลูกข้าวก่อนหน้านี้ หากชาวนาต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าว จะต้องเดินทางไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว ถึงศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ซึ่งอยู่ห่างไกล และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเดินทาง จะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กรมการข้าวจึงได้มีแนวทางในการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงรายขึ้น บนพื้นที่กว่า 138 ไร่ เพื่อให้เกษตรกรได้มีเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพใช้เพาะปลูก อีกทั้งเพื่อเป็นการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพื้นที่ขาดแคลน ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ ของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนต่อไป