รักษาการกรมข้าวเดินหน้าลงพื้นที่ จ.เชียงราย เยี่ยมกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยนายประสงค์ ทองพันธุ์ ผู้อำนวยการกองตรวจสอบรับรองมาตรฐานและผลิตภัณฑ์ และคณะลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวปลอดสารพิษ โดยมีนายสมพร ทรินทร์ ประธานกลุ่ม และสมาชิกกลุ่มให้การต้อนรับ ณ กลุ่มนาแปลงใหญ่ข้าวปลอดสารพิษ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงราย

กลุ่มนาแปลงให้ข้าวปลอดสารพิษ มีจำนวนสมาชิก 32 คน ได้รับการอนุมัติจัดตั้งปี 2563 และเริ่มดำเนินการมาถึงปัจจุบัน โดยกิจกรรมของกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวปลอดสารพิษ ได้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ตั้งแต่ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก พันธุ์ขยาย และพันธุ์จำหน่าย โดยการส่งเสริมของศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย เข้ามาส่งเสริมแนะนำ ตั้งแต่ขั้นตอนการตรวจเช็คเมล็ดพันธุ์ เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ วางรวง ปักดำ ตัดพันธุ์ปน เก็บเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลักเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ให้สมาชิกกลุ่มต่อไป

ในปีผลิต2563/2564 สามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข15 จำนวน 600 กระสอบ เมล็ดพันธุ์ข้าว กข6 จำนวน 300 กระสอบ เมล็ดพันธ์ข้าวสันป่าตอง1 จำนวน 100 กระสอบ และเมล็ดพันธุ์ข้าวอื่น ๆ จำนวน 200 กระสอบ รวม 1,200 กระสอบ จำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรและคนในชุมชน

โดยการผลิตข้าวคุณภาพ สมาชิกบางท่านพื้นที่ไม่เอื้ออำนวยในการทำเมล็ดพันธุ์ จึงหันมาเริ่มทำข้าวคุณภาพ เพื่อให้ตรงกับความต้องของผู้บริโภคและโรงสี ซึ่งทางกลุ่มมีแผนการแปรรูปข้าว พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเพื่อแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ซึ่งมีแผนการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของสมาชิกกลุ่มให้มีความชำนาญในการให้ความรู้แก่เกษตรกรทั่วไป พร้อมทั้งรักษากลุ่มลูกค้าเดิมเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มีมากขึ้น และพัฒนาสินค้าตัวเก่าให้ดียิ่งขึ้น หลากหลายขึ้น และเพิ่มสินค้าตัวใหม่ที่เป็นความต้องการของตลาด