ราชมงคลสุวรรณภูมิ สร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุธรรมชาติ สร้างรายได้ให้สู่ชุมชน

อาจารย์นิติมา สุวรรณโกมล อาจารย์สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลหันตรา และคณะทำงาน ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุธรรมชาติ” จากเศษใบไม้ ที่ร่วงลงดินนำมาเป็นวัตถุดิบหลักในการทำดินจากธรรมชาติ

โดยได้รับเกียรติจาก  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาญณรงค์  ศรีทรงเมือง อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งมี นายเชาวลิตร ระย้า รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้นำชุมชน และประชาชน ชุมชนตำบลหันตรา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ชุมชนบ้านการเคหะ ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา