ซีพีเอฟหนุนชุมชน บริหารจัดการพื้นที่ป่าอย่างยั่งยืน

“โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร” หนึ่งในโครงการที่คว้ารางวัล “Hall of Fame” จากการประกวด “รางวัล 3 ประโยชน์สู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563” (CPF CSR Awards 2020) มารู้จักและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ที่สร้างกลไกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และต้นไม้ในพื้นที่ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

“โครงการสวนป่าชุมชนหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร” ภายใต้ “โครงการซีพีเอฟรักษ์นิเวศ” เป็นศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชนและต้นแบบปลูกป่าเชิงนิเวศในฟาร์มสุกรแห่งแรกของไทย เกิดจากแนวคิดพลิกพื้นที่ว่างเปล่าในฟาร์มเลี้ยงสุกรเป็นป่านิเวศในชุมชน เมื่อปี 2557 จากความมุ่งมั่นของซีพีเอฟ และเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมกำแพงเพชร ตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย ภาครัฐ และชุมชน ร่วมกันสร้างธุรกิจฟาร์มสุกรรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจัดทำเป็นสวนป่านิเวศในฟาร์มสุกร มีการนำของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตสุกร นำปุ๋ยและมูลสุกรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้แก่ชุมชนและประเทศอย่างยั่งยืน

การดำเนินโครงการ เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้ศูนย์การเรียนรู้ป่านิเวศชุมชน บนพื้นที่กว่า 30 ไร่ เป็นแหล่งรวบรวมป่า 6 ประเภท ทั้งป่าพันธุ์ไม้หายาก ป่าชายน้ำ ป่านิเวศแนวป้องกัน ป่าเต็งรัง ป่าเศรษฐกิจ และป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้มากกว่า 24,000 ต้น เป็นพันธุ์พืชกว่า 200 ชนิด พันธุ์ไม้หายากกว่า 140 ชนิด และยังมีพันธุ์สัตว์ที่อาศัยในผืนป่าอีกกว่า 70 ชนิด โดยมีฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน พร้อมนำ QR Code มาใช้ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง และพัฒนาโปรแกรมการศึกษาดูงาน (Integrated Learning Center) ที่เหมาะสมให้แก่กลุ่มที่เข้าเยี่ยมชม ทั้งชาวชุมชน สถานศึกษาในท้องถิ่น และผู้ที่สนใจเข้าและเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี