ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารให้กับชุมชน

จากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจ สภาพสังคม วิถีชีวิต การประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตประจำวันของคนในชุมชนปากรอเป็นอย่างมาก มีอัตราการว่างงานของคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และคนในชุมชนมีความต้องการในการพัฒนาทักษะ พัฒนาสัมมาชีพ รวมถึงการสร้างอาชีพใหม่ๆ ของชุมชน คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน หลังสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคารให้กับชุมชนตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมทักษะความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเรื่องการเดินสายไฟฟ้าในอาคาร และสามารถนำความรู้มาพัฒนายกระดับเศรษฐกิจในการเสริมสร้างรายได้และอาชีพใหม่ให้กับชุมชน

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการศึกษา การเรียนรู้ แห่งนวัตกรรมดิจิทัล รวมถึงการให้บริการในด้านต่างๆ แก่ชุมชน โดยการนำเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เติบโตต่อไป