รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมแปลงอินทรีย์

นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกผักอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์เวียงตาลภายในบริเวณนิคมสหกรณ์ห้างฉัตร ซึ่งทางนิคมสหกรณ์ห้างฉัตรได้ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต ถือเป็นการเพิ่มรายได้อีกช่องทางหนึ่งให้กับเกษตรกรอีกด้วย