“ห้วยองคต” กาญจนบุรี วันนี้ ร่มรื่น อุดมสมบูรณ์ ราษฎรมีกินมีใช้อย่างมั่นคง

นายชรินทร์ กลั่นแฮม

ตามเส้นทางหลวงหมายเลข 3480 สายกาญจนบุรี อำเภอหนองปรือ จะพบกับชุมชนและแปลงปลูกพืชเศรษฐกิจตลอดทาง จวบจนเข้าเขตอำเภอหนองปรือ เลี้ยวซ้ายสู่ตำบลสมเด็จเจริญ ตลอดเส้นทางมีไม้ยืนต้นน้อยใหญ่นานาพันธุ์ สร้างความเขียวขจี ความร่มรื่นให้แก่พื้นที่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ตลอดสองฝั่งถนนภายในโครงการมีบ้านเรือนตั้งอยู่เรียงราย ที่แปลกตาคือแต่ละบ้านมีแปลงปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ผลปลูกอยู่ในบริเวณเกือบทุกหลังคาเรือน เช่น ผักชี สะระเเหน่ ไปจนถึงเผือก กล้วยน้ำว้า ส้มโอ และขนุน

บางแปลงเป็นแปลงเกษตรแบบผสมผสานที่ปลูกตามหลักวิชาการเกษตรเชิงอิงอาศัย ดังเช่นบ้านของ นายชรินทร์ กลั่นแฮม เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัย จากโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยนำที่ดินที่ได้รับการจัดสรรมาจัดทำแปลงปลูกพืชชนิดต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี ลักษณะของการปลูกพืชแต่ละชนิดจะต้องอิงอาศัยเกื้อกูลกัน อาศัยร่มเงากัน ส่งผลให้พืชที่ปลูกในแปลงเดียวกันทุกชนิดมีผลผลิตสมบูรณ์

“ได้รับสิทธิ์เข้าทำกินในที่ดินโครงการ เมื่อปี 2533 ปลูกฝรั่ง พริก ผัก กล้วย โดยพิจารณาจากอายุการเจริญเติบโตของแต่ละชนิดว่าต่างกันอย่างไร เช่น ฝรั่ง 7- 8 เดือนจึงเก็บเกี่ยวได้ ปลูกพริกในร่องฝรั่ง 2-3 เดือนเก็บขายได้ ปลูกผักในร่องพริก 1 เดือนเก็บขายได้ และปลูกกล้วยน้ำว้าในดงฝรั่ง ตัดกล้วยขายปีละครั้ง 4 ปี มีเหง้าแทงยอดสามารถขุดขายเป็นต้นพันธุ์ ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ขนุน ลำไย ชมพู่ มะม่วง และมะพร้าว เป็นพืชให้ผลผลิตนาน 40-50 ปี ก็จะทำให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องจากการเริ่มต้นเพียงครั้งเดียว ผมมายืนอยู่จุดนี้ได้ก็เพราะยึดแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทำการเกษตรแบบผสมผสานตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9” นายชรินทร์ กล่าว

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการยังส่งเสริมกิจกรรมด้านปศุสัตว์เชิงพาณิชย์ให้แก่ราษฎรอีกด้วย เช่น การเลี้ยงแพะ เลี้ยงแกะ และการทำฟาร์มไก่ไข่ในระบบปิดที่สามารถผลิตไข่ไก่ป้อนสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า 8 หมื่นฟองต่อวัน

มีเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไก่ไข่ จำนวน 20 ครอบครัว โดยจะได้รับการสนับสนุนไก่ไข่เล้าละ 4,300 ตัว ไข่ไก่ที่ได้ขายในราคาประกัน 2.75 บาทต่อฟอง ถือว่าคุ้มค่าเมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ส่วนมูลไก่ขายได้กระสอบละ 30 บาทที่หน้าฟาร์ม นอกจากนี้ เกษตรกรจะมีรายได้จากการจำหน่ายไก่ปลดกรงอีกต่างหาก ทุกคนที่มาทำฟาร์มไก่ไข่มีรายได้ดีขึ้น มีเงินเก็บส่งลูกหลานเรียนจนจบปริญญาตรีทุกครอบครัว” นายสุรชัย รุ่งรัตนพงษ์พร ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ กล่าว

นายสุรชัย รุ่งรัตนพงษ์พร ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ราษฎรมีที่อยู่ที่กินเป็นหลักแหล่ง ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และให้เข้าถึงช่องทางทำกินพร้อมๆ กับการฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิชัยพัฒนา มีสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ทำหน้าที่ประสานงานและสนับสนุนงบประมาณ และมีกรมการปกครอง โดยอำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบดูแลโครงการ