อธิบดีเเละรองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วย นายประกอบ เผ่าพงศ์ รองอธิบดีกรม    ส่งเสริมสหกรณ์ และ นายประวัติ แดงบรรจง ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขต 10, 11, 12 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ อธิบดีฯ รับฟังการบรรยายผลสรุปผลการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้เน้นย้ำการกำกับดูแลการดำเนินการของสหกรณ์ เข้าไปแนะนำ ส่งเสริม สังเกตความผิดปกติ ทั้งสถานะการดำเนินงานและสภาพคล่องของสหกรณ์ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของสมาชิก ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกอย่างแท้จริง