“ช้อปสินค้า ช้อปความรู้ ได้ไอเดียต่อยอดธุรกิจ” Up Expo 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ประกอบด้วย จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรี จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง จัดงาน Up Expo 2021 เพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตอาหารปลอดภัย ยกระดับผู้ประกอบการ SME เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน สร้างมูลค่าสินค้าเกษตร และรายได้ของเกษตรกร รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการ OTOP, SME/Start up อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาลินันท์ บุญมี รองอธิการบดี มทร.สุวรรณภูมิ เปิดเผยว่า การจัดมหกรรมการแสดงนวัตกรรมภาคเกษตร (UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน) เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมภาคเกษตร เพิ่มทักษะด้านบริหารจัดการธุรกิจ เพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร ตลอดจนถ่ายทอดนวัตกรรมภาคเกษตรของสถาบันการศึกษา/บริษัทเอกชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ SME/Start Up เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนให้ดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ผู้ประกอบการ และสถาบันการศึกษา ในการจัดงานมหกรรม UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ ควบคู่การพัฒนากำลังคน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

นางสาวอโณทัย ทิพเนตร

ด้าน นางสาวอโณทัย ทิพเนตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.สุวรรณภูมิ ผู้ประสานงานหลัก กล่าวว่า มทร.สุวรรณภูมิ ทำงานแบบบูรณาการด้วยการนำชุมชนทั้งในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยและเครือข่ายสถาบันการศึกษาได้นำการบริการวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (Future Innovation and Technology) และกิจกรรม Buffet Knowledge โดยนำปราชญ์ชุมชนมาถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้สนใจ นอกจากนี้ การจัดงาน UP Expo 2021 : ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้ตระหนักและมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่สิ่งแวดล้อมจึงได้สมัครเข้าร่วมการจัดงานอย่างยั่งยืนของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน สนับสนุนการจัดงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและเศรษฐกิจ โดยมีรูปแบบกิจกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร กิจกรรมหลัก : พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมย่อย : ส่งเสริมศักยภาพนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ เดอะฮอลล์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค