คณะบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ WEF เผยผลศักยภาพการแข่งขันของไทยด้วยดัชนีชี้วัดใหม่

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พันธมิตรอย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวในประเทศไทยขององค์กรระดับโลก World Economic Forum (WEF) เตรียมแถลงบทสรุปผลสำรวจ “ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทย: มุมมองของ WEF 2021” หรือ Development of Thailand’s Competitiveness: WEF’s Perspective 2021” ด้วยดัชนีชี้วัดใหม่ที่ให้ความสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยจะนำเสนอผลการสำรวของคณะฯ ร่วมกับ World Economic Forum’s Global Competitiveness Index (GCI) พร้อมทั้งบทวิเคราะห์เชิงลึก และแนวคิดจากคณาจารย์คณะบัญชี จุฬาฯ รวมถึงการเผยข้อมูลดัชนีใหม่ที่พัฒนาและนำมาใช้ครั้งแรกในปีที่ผ่านมา

รองศาสตราจารย์ ดร. วิเลิศ ภูริวัชร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เผยว่า “ในช่วงที่ผ่านมาเป็นสถานการณ์ไม่ปกติ ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนสูง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี หลายประเทศได้รับผลกระทบรวมถึงประเทศไทย โดยผลสำรวจจาก World Economic Forum’s Global Competitiveness Index (GCI) ที่คณะบัญชี จุฬาฯ ร่วมกับ WEF ได้ทำการเก็บข้อมูลจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเผยให้ทราบว่า ประเทศไทยมีความสามารถทางการแข่งขันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ด้านใดเด่น และด้านใดอ่อน พร้อมชี้แนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถ เพื่อเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้แก่ประเทศ

ผลการสำรวจของ WEF ปี 2021 ครั้งนี้ถึงแม้จะไม่มีการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันของแต่ละประเทศ เนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่จะเผยข้อมูลดัชนีใหม่ที่พัฒนาขึ้นและนำมาใช้ชี้วัดเป็นครั้งแรกในปีที่ผ่านมา โดยเน้นในเรื่องการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคาดหวังว่าผลการสำรวจ และข้อมูลเชิงวิเคราะห์ จะมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและนักธุรกิจไทยสามารถนำไปต่อยอดผลักดันธุรกิจของตนเอง และเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในด้านต่างๆ ให้สามารถก้าวสู่ระดับสากลได้ดียิ่งขึ้นต่อไป”

มาร่วมรับฟังข้อมูลผลสำรวจจาก WEF และบทวิเคราะห์เชิงลึก พร้อมดัชนีชี้วัดใหม่ ในวันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (จำนวนจำกัด) และสามารถชมไลฟ์สดผ่าน Facebook ของ CBSChula และ Bugaboo.TV