เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี กาญจนดิษฐ์

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 19 ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา และนโยบายแนวทางในการดำเนินงานที่จะร่วมกันขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2565 เน้นย้ำเรื่องการพัฒนาวิทยากรให้มีองค์ความรู้ที่จะไปถ่ายทอดให้คณะกรรมการสหกรณ์ ทั้งด้านการดำเนินธุรกิจ การบริหารจัดการสหกรณ์ การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการพัฒนาเทคนิคการอบรมให้ความรู้ ซึ่งจะสามารถพัฒนาและยกระดับการทำงานได้ ทั้งนี้ ได้ให้กำลังใจในการทำงาน ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความรักสามัคคีกันในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพต่อไป