จังหวัดนครปฐมจัดกิจกรรมส่งเสริมสินค้า GI เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้าของดีจังหวัดนครปฐม

จังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และสินค้าวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดนครปฐม

งานมหกรรมสินค้าดีจังหวัดนครปฐม เป็นงานแสดงสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI (จีไอ) และว่าที่สินค้า GI  สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนของดี ประจำจังหวัดนครปฐม ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร ทำให้เป็นจังหวัดนครปฐมมีความหลากหลายทางด้านสินค้าที่มีศักยภาพ เช่น ส้มโอนครชัยศรี มะพร้าวน้ำหอมสามพราน โดยปัจจุบัน มีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอนครชัยศรี  สินค้าที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน ๘๒ ราย พื้นที่เพาะปลูก ๕,๖๙๒ ไร่ โดยอนาคตมีสินค้ามะพร้าวน้ำหอมสามพราน และเนื้อโคขุนกำแพงแสนที่อยู่ระหว่างดำเนินการเป็นสินค้า GI

“นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ” ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวในงานว่า จังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางด้านสินค้าที่มีศักยภาพ ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันทางด้านการตลาดจากจังหวัดใกล้เคียงและต่างประเทศในช่วงที่สินค้าเกษตรมีผลผลิตออกสู่ตลาดมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านราคา เนื่องจากไม่มีความแตกต่างในการสร้างการรับรู้ของผู้บริโภค ดังนั้น หากสินค้าเกษตรในจังหวัดนครปฐม ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จะเป็นการสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า

ซึ่งสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดนครปฐม ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้แก่ ส้มโอนครชัยศรี ส่วนมะพร้าวน้ำหอมสามพรานกับเนื้อโคขุนกำแพงแสนอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียน ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ รวมถึงการส่งเสริมการเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่สินค้า GI สินค้าเกษตรอินทรีย์ สินค้าเกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และสินค้าชุมชน ของจังหวัดนครปฐม อันจะเป็นการช่วยสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าของจังหวัดนครปฐม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าภายในจังหวัด สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ได้ส่งผลกระทบต่อภาคการค้าของผู้ประกอบการของจังหวัดนครปฐม ทำให้ไม่สามารถจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายได้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม จึงจัดกิจกรรม “มหกรรมสินค้าดีจังหวัดนครปฐม” ระหว่างวันที่ 12-16 มกราคม 2565

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ห้างสรรพาสินค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา โดยสินค้าที่นำมาจำหน่ายภายในงานเป็นสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณภาพ ของจังหวัดนครปฐม อาทิ ส้มโอนครชัยศรี, มะพร้าวน้ำหอมสามพราน, เนื้อโคขุนกำแพงแสน, ผักปลอดสารพิษ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ผักผลไม้แปรรูป เนื้อสัตว์แปรรูป รวมทั้งสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสามารถเลือกซื้อสินค้าเพื่ออุดหนุนพี่น้องพ่อค้าแม่ค้า เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจังหวัดนครปฐมได้โดยตรง และภายในงานยังมีโปรโมชั่นจากร้านค้าเพื่อตอบรับ และ ช่วยเหลือผู้บริโภคในพื้นที่ให้ได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าในชีวิตประจำวันได้ในราคาถูก

“นายพงศ์สุธี สุขศิริ” พาณิชย์จังหวัดนครปฐม กล่าวเสริมภายในงานว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม ได้จัดงาน “มหกรรมสินค้าดีจังหวัดนครปฐม” ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาและประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย จังหวัดนครปฐม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564ของจังหวัดนครปฐม

ซึ่งจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และในรูปแบบ New Normal วิถีชีวิตใหม่เพื่อให้ ธุรกิจไปต่อได้แบบมีระยะห่างระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้กับเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดนครปฐม 2.เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้า OTOP และสินค้าชุมชนจังหวัดนครปฐม ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายยิ่งขึ้น

โดยกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP SMEs  วิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครปฐม ภายในงานท่านจะได้พบกับ สินค้าชื่อดังมากกว่า 45 ร้านค้า พร้อมชมชิมอาหารอร่อย ร้านดัง อย่าง ส้มโอนครชัยศรี 5 สายพันธุ์ เมี่ยงคำลำพญา เมี่ยงคำชื่อดัง หมั่นโถวแม่ล้วน และขนมอร่อย ๆ พร้อมอัตลักษณ์เด่น และอาหารปลอดภัยอีกมากมาย มาที่นี่ที่เดียว ครบจบอร่อย  หรือ ช็อปออนไลน์ผ่านไลฟ์สดที่เพจมหกรรมท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้สินค้าภายในจังหวัด ทั้งแบบออฟไลน์ และ แบบออนไลน์ ทำให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน