สศก. ผนึก สภาเกษตรกรแห่งชาติ MOU ความร่วมมือวิชาการและข้อมูลด้านการเกษตร พัฒนา Big data

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ร่วมกับ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร โดยมี นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นผู้ลงนาม พร้อมด้วย นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ นายศรีสะเกษ สมาน รองเลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ลงนาม

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหารจากสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมเปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ ทั้งสองหน่วยงานมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการให้ความร่วมมือด้านวิชาการ การบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทั้งด้านการวิเคราะห์ วิจัยและการพยากรณ์ทางด้านการเกษตร ตลอดจนบูรณาการฐานข้อมูลในการแลกเปลี่ยน เชื่อมโยง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จะให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านสารสนเทศการเกษตร ระบบฐานข้อมูล Big Data งานด้านนโยบาย และการศึกษาและวิจัยต่างๆ ที่จะเป็นข้อมูลอันเป็นประโยชน์สำคัญในการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ รวมทั้งให้การสนับสนุนนักวิชาการและบุคลากรของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการที่จัดขึ้นโดยหน่วยงานทั้งสองเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและความสามารถทางด้านวิชาการ

ด้าน นายรัตนะ สวามีชัย เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติมีความยินดี เป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในความร่วมมือด้านวิชาการ ประสานและบูรณาการฐานข้อมูลด้านการเกษตร ได้ร่วมกันพัฒนาฐานข้อมูล Big data และที่สำคัญยังเป็นโอกาสที่ดี ที่จะได้ร่วมกันเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และนักวิชาการของทั้งสองหน่วยงานร่วมกัน ทั้งนี้ สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือ ตลอดจนให้คำปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมกับทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอย่างเต็มที่ อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง และนำไปสู่การวางแผนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาการเกษตรของไทยให้ยกระดับ เติบโต และเข้มแข็งร่วมกันต่อไป