มทร.ศรีวิชัย คัดกรองโควิด-19

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับกรมควบคุมโรค ที่ 12 สงขลา สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ และจัดรถตรวจพระราชทาน จำนวน 2 คัน  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย นำมาให้บริการในการตรวจคัดกรองเชื้อโรคโควิด-19 เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ในระบบการเฝ้าระวังและค้นหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย จะมีการตรวจคัดกรอง ในทุกๆ วิทยาเขต ในการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่จะเดินทางเข้ามาในมหาวิทยาลัย ในการจัดการเรียนการสอน On site