ตรวจสอบแปลงยางพารา เข้าโครงการประกันรายได้

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ นวส.ชำนาญการ สนง.กษอ.เชียงม่วน นางสาวพรพิมล ใจมะสิทธิ์ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา และผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบแปลงยางพาราของเกษตรกรที่ยื่นเอกสารขอเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางพารา ระยะที่ 3 ณ แปลงยางพาราหมู่ที่ 8 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ซึ่งได้ชี้แจงรายละเอียดความถูกต้องแก่เกษตรกรเป็นที่เข้าใจเรียบร้อยแล้ว เมื่อเร็วๆ นี้