สยามคูโบต้า ร่วมกับ ม.บูรพา และหอการค้าไทย พัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตรภาคตะวันออก

สยามคูโบต้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพาและหอการค้าไทย ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ มุ่งพัฒนาทักษะและนวัตกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยี เพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรการเรียนการสอน หวังยกระดับการเกษตรของภาคตะวันออกให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นางวราภรณ์ โอสถาพันธุ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้า ในฐานะผู้นำนวัตกรรมการเกษตรเพื่ออนาคต มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาภาคเกษตรของไทยให้มีความเข้มแข็ง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของเกษตรกรและประชากรอย่างยั่งยืน อีกทั้งหวังสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความพร้อมและมีความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้อย่างเข้มแข็ง

ล่าสุดได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพาและหอการค้าไทยว่าด้วยการดำเนินการพัฒนาการศึกษาด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยภายใต้ความร่วมมือฉบับนี้สยามคูโบต้าพร้อมสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีเกษตร ความรู้ด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และนวัตกรรมด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีทางการเกษตร อาทิ การปลูกพืชมูลค่าสูงในโรงเรือนโดยใช้ระบบ Smart Farm สร้างศูนย์การเรียนรู้ Leaning Hub และพัฒนานวัตกรรม Smart Solution ในการปลูกสมุนไพรเพื่อได้สารสำคัญปริมาณสูงเพื่อสามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลักดันสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นใหม่หันมาประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เผยว่า ทางมหาวิทยาลัยบูรพาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการวิจัยและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการเกษตร โดยทางเราพร้อมที่จะให้การสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการด้านวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตและผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริมและให้คำปรึกษาด้านการเกษตรอย่างเต็มกำลังและเป็นต้นแบบให้กับสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่ตะวันออกและขยายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในอนาคต

นายปรัชญา สมะลาภา รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถขับเคลื่อนนโยบายของหอการค้าไทยใน 3 Value Chain ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน ด้านการเกษตรและอาหาร และด้านท่องเที่ยวและบริการได้เป็นอย่างดี อย่างการบูรณาการในการดูแลถ่ายทอดความรู้วิชาด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรไทยและส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเกษตร และหาช่องทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศให้สมาชิกผู้ประกอบการหอการค้าทั่วประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน