ครุศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย นำทีมครูช่างอาสาพัฒนาเพื่อน้อง

กิจกรรมอาสา คือ การรวมกลุ่มของคนหลายๆ คนด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีการบังคับจิตใจ ซึ่งแต่ละคนนั้นต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคม ในกิจกรรมอาสานั้นจะเป็นการอยู่ร่วมกันของสมาชิกและมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม มีหน้าที่ของตนเองและมีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน มีการพัฒนาหรือการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือแก้ไขในสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีให้ดีขึ้นตามทิศทางที่ควรจะเป็น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการครูช่างอาสาพัฒนาเพื่อน้อง โดย อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และปิดโครงการโดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้มีความกล้าในทางที่ดี มีความมั่นใจองอาจ แต่สุภาพอ่อนโยนมีสัมมาคารวะ และวินัยในตนเอง ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในด้านของการพัฒนาชุมชน รวมถึงการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาได้ต่อไป

คือ การรวมกลุ่มของคนหลายๆ คนด้วยความสมัครใจ ไม่ได้มีการบังคับจิตใจ ซึ่งแต่ละคนนั้นต่างก็มีวัตถุประสงค์เดียวกัน คือเพื่อต้องการทำประโยชน์ให้กับสังคม ในกิจกรรมอาสานั้นจะเป็นการอยู่ร่วมกันของสมาชิกและมีกฎระเบียบที่ทุกคนต้องปฏิบัติตาม มีหน้าที่ของตนเองและมีการรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองอย่างชัดเจน มีการพัฒนาหรือการปรับปรุง เพิ่มเติมหรือแก้ไขในสิ่งที่มีอยู่หรือไม่มีให้ดีขึ้นตามทิศทางที่ควรจะเป็น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จึงได้จัดโครงการครูช่างอาสาพัฒนาเพื่อน้อง โดย อาจารย์มณฑนรรห์ วัฒนกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ และปิดโครงการโดย ผศ.ปิยะ ประสงค์จันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ฯ ณ โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้เป็นผู้มีความกล้าในทางที่ดี มีความมั่นใจองอาจ แต่สุภาพอ่อนโยนมีสัมมาคารวะ และวินัยในตนเอง ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และรู้คุณค่าของการแบ่งปันและการช่วยเหลือผู้อื่น

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย เป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีและการศึกษา รวมถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และพร้อมที่จะส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ในด้านของการพัฒนาชุมชน รวมถึงการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการพัฒนาได้ต่อไป