บ.ยันม่าร์ ร่วมกับ บ.กล้าแกร่ง นำร่องยันม่าร์ฟาร์มอัจฉริยะสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐ “เกษตรอัจฉริยะ 4.0”

นายโนบุฮิโกะ คาชิวางิ ประธานบริษัท ยันม่าร์ เอส.พี.จำกัด นางสาวยวเรศ เหลืองวิชชเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท กล้าแกร่ง จำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการยันม่าร์ฟาร์มอัจฉริยะด้วยตระหนักถึงความสำคัญในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรทั้งปัญหาผลผลิตตกต่ำและปัญหาต้นทุนการผลิตที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ในความร่วมมือครั้งนี้ทั้งสององค์กรได้ร่วมกันพัฒนาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงประสิทธิภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เพาะปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะของยันม่าร์ อันได้แก่ 1. การทำเกษตรแม่นยำสูง (Precision Agricultural) 2. เทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automatic Technology) และ 3. ระบบเกษตรอัจฉริยะ (Intelligence) โดยร่วมมือกับกล้าแกร่ง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์และผลิตต้นกล้าพันธุ์ข้าว ตลอดจนความมุ่งมั่นในการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวที่ทันสมัย เพื่อตอบโจทย์ด้านการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มอัตราผลผลิตต่อไร่ในคราวเดียวกัน ณ ห้องประชุม บริษัท กล้าแกร่ง จังหวัดนครสวรรค์

นายโนบุฮิโกะ กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้มุ่งหวังส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเต็มที่และจะเดินหน้าพัฒนา Yanmar Smart Farming ให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรแม่นยำเพื่อช่วยลด lead-time เพิ่ม Productivity ให้กับกระบวนการต่างๆ มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษาและการเก็บเกี่ยว “เรา (ยันม่าร์) จะนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรอัจริยะต่างๆ ที่มีการใช้งานอยู่ในประเทศญี่ปุ่น มาศึกษาและพัฒนาควบคู่ไปกับผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยอันได้แก่บริษัท กล้าแกร่ง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในท้องถิ่นและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นางสาวยวเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือครั้งนี้เกิดจากทั้งสององค์กรมีวิสัยทัศน์เดียวกัน เพื่อส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย โดยมุ่งเน้นในด้านการลดต้นทุนและเพิ่มอัตราผลผลิตต่อไร่ ด้วยเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะจากยันม่าร์ ผสมผสานกับความเชี่ยวชาญของกล้าแกร่งในด้านกระบวนการเพาะปลูกและพัฒนาพันธุ์ข้าว รวมถึงความคุ้นเคยกับเกษตรกรในท้องถิ่นจะทำให้โครงการนี้พัฒนาต่อยอดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับเกษตรกรในโอกาสต่อไป