เกษตรอำเภอเชียงม่วน ติดตามศูนย์จัดการพืชชุมชนตำบลสระ

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ร่วมกับนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรจากสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน ติดตามการดำเนินงานของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลสระ ทั้งนี้ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการศัตรูพืช การผลิตขยายเชื้อชีวภัณฑ์ ณ ที่ทำการชั่วคราวหมู่ที่ 2 บ้านท่าฟ้าใต้ ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้