มทร.ศรีวิชัย (ไสใหญ่) ร่วมสัมมนายกระดับส่งเสริมพืชกระท่อม กัญชาและกัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด ชัยเพชร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช กล่าวต้อนรับ โครงการสัมมนา ของคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เรื่อง “สัมมนาทางวิชาการแนวทางการส่งเสริมกระท่อม กัญชาและกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่” ณ อาคารหอประชุมวิธานสันติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

โดยมีการอภิปราย สัมมนาการอภิปราย และบรรยายเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม กระท่อม กัญชาและกัญชง ให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยให้กับกลุ่มเกษตรกร และประชาชนที่สนใจทั่วไป มีการนำพืชกระท่อม กัญชา และกัญชง มาสาธิต และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป จากพืชกระท่อม กัญชา และกัญชง ที่สามารถสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจให้กับผู้ปลูกและประชาชนที่สนใจ

การสัมมนาในครั้งนี้สามารถช่วยให้เกษตรกรและประชาชนผู้สนใจทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้ไปวางแผน การผลิต การตลาด และการแปรรูป สามารถสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกภายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดใกล้เคียงอื่นๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกในอนาคต ก่อให้เกิดแหล่งรวมองค์ความรู้ ช่วยการยกระดับรายได้ของเกษตรกร ประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตอีกด้วย