เยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพฯ เชียงม่วน

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ตรวจเยี่ยมแปลงศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตรหลัก (ศพก.) วิทยากรประจำแปลง คือ นายเกตุชัย มานะ ทั้งนี้ ได้ให้คำแนะนำการดูแลรักษาลำไยในช่วงติดผล ณ ศพก.ตำบลเชียงม่วน หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา เมื่อเร็วๆ นี้