ปลัดสำนักนายกฯ บรรยาย หลักการบริหารและการตรวจราชการเชิงรุก

ปลัดสำนักนายกฯ ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ เปิดการอบรม และบรรยาย เรื่อง”การบริหารและการตรวจราชการเชิงรุก”ตามแนวคิดการทำงาน “เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม”เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น.ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ เปิดการอบรม และบรรยาย เรื่อง”การบริหารและการตรวจราชการเชิงรุก” ตามแนวคิดการทำงาน “เร็ว รุก สุขกับงาน วิชาการนำหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม” ประกอบด้วย 1.รักสถาบันหลักของชาติ(ชาติ,ศาสนา,สถาบันพระมหากษัตริย์)
2.มีภาพลักษณ์ที่ดี 3.วางเป้าหมายอนาคต
4.จัดทำแผนที่นำทางชีวิต 5.ใฝ่หาความรู้ ประยุกต์นวัตกรรมสมัยใหม่ 6.ยึดหลักธรรมาภิบาล 7.รู้จักสามัคคี 8.เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ยึดหลักความถูกต้อง 9.เร็ว รุกสุขกับงาน วิชาการนำหน้า จิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งเป็นคติการทำงานของท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ)

สำหรับกรอบการตรวจราชการ ได้แก่ 1.การตรวจราชการแบบบูรณาการในภาพรวม 2.การตรวจราชการแบบบูรณาการเชิงพื้นที่ 3.การตรวจราชการของกระทรวงและกรม 4.การตรวจราชการตามภารกิจพิเศษ


ส่วนข้อมูลสำคัญในการตรวจราชการ ได้แก่ 1.ข้อมูลสำคัญภาพรวมและเฉพาะกิจระด้บประเทศ 2.ข้อมูลสำคัญของหน่วยงาน 3.ระบบการจัดเก็บและบริหารข้อมูล 4.แผนการพัฒนาภาคกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 5.ปัญหาและอุปสรรค

นอกจากนี้ ความเชื่อมโยงในการตรวจราชการจะมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ 1.ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 2.แผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง) 3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564 )4.แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ปีพ.ศ.2564-2565) เป็นต้นในช่วงบ่ายเป็นการเสวนา เรื่อง “การคาดหวังของผู้ตรวจราชการที่มีต่อผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ” โดย นายพีรพันธ์ คอทอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางศศิฑอณร์ สุวรรณมณี ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายพิฆเนศ ต๊ะปวง ผู้ตรจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ดำเนินการเสวนา