คณะอุตสาหกรรมเกษตร มทร.ศรีวิชัย ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยดองแก่วิสาหกิจชุมชนภูมินคร กลุ่มสตรีเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พื้นที่ทุ่งใหญ่ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนภูมินคร นำโดย ผศ. ว่าที่ ร.ต. ปรีชา มุณีศรี ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ และ ผศ.จรีพร เชื้อเจ็ดตน อาจารย์ประจำหลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร สาขานวัตกรรมอาหารและการจัดการ คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ “พริกไทยดอง” ซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารเอกลักษณ์ใต้ โดยมี นางมณฑา นาคฤทธิ์ ประธานวิสาหกิจชุมชนภูมินคร ผศ.พูลทรัพย์ อินทร์สังข์ ที่ปรึกษาและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมอบรม ณ อาคารผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

การถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์พริกไทยดอง เกี่ยวกับวิธีการสร้างแนวความคิดและการผลิตผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ การจัดการวัตถุดิบ และกระบวนการผลิตอาหารในภาชนะบรรจุแบบปิดสนิท กิจกรรมอบรมในครั้งนี้ทำให้สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาพริกไทยที่มีการปลูกอยู่ในชุมชนมาแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์พริกไทยดองบรรจุขวด เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ ในการต่อยอดสู่การจำหน่ายเชิงพาณิชย์