สถาปัตย์ จัดเสวนา ในหัวข้อ “ทิศทางกระแสผ้าไทย กับผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นและสิ่งทอ ภูมิปัญญาผ้าไทย ผ้าใส่ได้ทุกวัน ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

THAI TEXTILES TREND BOOK SS2022 AW2022 ในหัวข้อ “ทิศทางกระแสผ้าไทย กับผู้เชี่ยวชาญแฟชั่นและสิ่งทอ ภูมิปัญญาผ้าไทย ผ้าใส่ได้ทุกวัน ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ ดร.กรกลด คำสุข ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน จากวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว.ประสานมิตร และ ดร.นวัทตกร อุมาศิลป์ อาจารย์อภิฤดี อนันตพันธ์ หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เริ่มเสวนา เวลา 14.00 น. ชั้น 3 ลานกิจกรรม ณ ห้างสรรพสินค้า CentralFestival Hatyai คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ขอขอบคุณกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ให้ความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ THAI TEXTILES TREND BOOK SS2022 AW2022