พะเยา ประชุมบริหารจัดการมันสำปะหลัง

นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดมันสำปะหลัง มาตรการและโครงการที่เกี่ยวข้องกับมันสำปะหลัง และพิจารณาอนุมัติการสนับสนุนเงินทุนเพื่อจัดหาเครื่องสับมันสำปะหลังให้กลุ่มเกษตรกร ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการแปรรูปมันสำปะหลัง ปี 2564/65 และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ในส่วนอำเภอเชียงม่วน ว่าที่ร้อยโท บำรุง สังข์ขาว นายอำเภอเชียงม่วน มอบหมายให้ นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน เข้าประชุม