ม.เกษตรฯ จับมือ กลุ่มบริษัท เบญจจินดา พัฒนาหลักสูตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กลุ่มบริษัท เบญจจินดา โดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นายวิชัย เบญจรงคกุล ประธานบริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท เบญจจินดา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมกันดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค และการศึกษาดูงานทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ให้แก่ คณะอาจารย์ ผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนผู้ที่สนใจด้านเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดิจิทัล และการรับนิสิตเข้าฝึกปฏิบัติงานกับกลุ่มบริษัท เบญจจินดา เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงและเตรียมความพร้อมก่อนออกสู่สถานประกอบการ เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์