สถาปัตย์ มทร.ศรีวิชัย ร่วมเสวนา กิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา

ดร.รื่นฤทัย รอดสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน และ อาจาร์ยธนวัฒน์ เลขาพันธ์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรมและร่วมเสวนากิจกรรมขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สงขลา ประกอบด้วยกิจกรรมการออกร้านขายของผลิตภัณฑ์มโนราห์ การสาธิตและการผลิตผลิตภัณฑ์มโนราห์ การแสดงมโนราห์ของศูนย์ฝึกมโนราห์ในจังหวัดสงขลา การเสวนาทางวิชาการ กิจกรรมเดินแบบแฟชั่นโชว์ในชุดมโนราห์ และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์

รองศาสตราจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน ผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมทำ (MOU) กับ สำนักวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม และสมาคมศิลปินพื้นบ้านจังหวัดสงขลา สำหรับการหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดสงขลา ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมมโนราห์เพื่อหนุนเสริมระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดสงขลา โครงการบริหารจัดการชุดโครงการ “มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” สนับสนุนงบประมาณโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) จัดโดยสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ณ โรงสีแดง (หับ โห้ หิ้น) สงขลา