เชียงม่วน อบรมพัฒนาเครือข่าย ศพก.

นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน และ นางสาวชมพูนุช ชุมภูปฏิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รับผิดชอบงาน ศพก. เปิดการอบรมพัฒนาประธานเครือข่าย ศพก.อำเภอเชียงม่วน ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา โดยการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ดินเบื้องต้น เมื่อเร็วๆ นี้