มทร.สุวรรณภูมิ จัดอบรมการซ่อมบำรุงรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 4

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชา พลเสน คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการรถยนต์ไฟฟ้า
รถยนต์ไฮบริด รุ่นที่ 4 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์ยืน พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ สุขนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม เจนวิไลศิลป์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร ซึ่งมีผู้ช่วยวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคคลภายนอกที่เข้ารับการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการ 16307 อาคารสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี (เขตใต้)