มทร.สุวรรณภูมิ อบรมทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) ร่วมกับเทศบาลตำบลอรัญญิก จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ มารยาท และจรรยาบรรณของมัคคุเทศก์ และให้ความรู้ความเข้าใจในหลักจิตวิทยาการบริการ มนุษยสัมพันธ์และการดูแลนักท่องเที่ยว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ธนรัตน์ รัตนพงศ์ธระ ผู้ช่วยคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์จง แซ่สง และ อาจารย์สุขุม คงดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์ เป็นวิทยากร ณ เทศบาลตำบลอรัญญิก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา