มทร.สุวรรณภูมิ บันทึกความร่วมมือ รองรับนักศึกษาแดนมังกร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เปิดเผยว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการศึกษา ระหว่าง มทร.สุวรรณภูมิ กับบริษัท โอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไชน่า-ไทย เอ็ดยูเคชั่น จำกัด เพื่อร่วมมือกันพัฒนาความรู้ทางวิชาการ การศึกษาและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ในการนําองค์ความรู้และสิ่งที่ได้จากการพัฒนามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ ยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและเกิดประโยชน์สูงสุดในอนาคตต่อไปโดยมีกําหนดระยะเวลา 5 ปี

นายจ้าว หมิง กวง ผู้อำนวยการ บริษัท โอเพ่น เอ็ดยูเคชั่น กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่จะทำความร่วมมือ กับ มทร.สุวรรณภูมิ และพร้อมจะเป็นตัวแทนในการรับสมัครนักศึกษาจีนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ณ มทร.สุวรรณภูมิ โดยมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงความร่วมมือในการศึกษาดูงาน การอบรมระยะสั้น และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

นายเฉิน หลง เอิน กรรมการบริษัท ไชน่า-ไทย เอ็ดยูเคชั่น จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทประกอบธุรกิจประเภทการศึกษา โดยให้บริการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมให้คำปรึกษาทางด้านการศึกษาในต่างประเทศ แลกเปลี่ยนทรัพยากรมนนุษย์ มารยาทในการบริการการศึกษาทางด้านประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมทั้งการแนะนำข้อมูล ให้ข้อมูลในการสมัครเรียน ความเป็นอยู่ทั่วไปและการทำวีซ่าให้กับนักเรียนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศจีน ประเทศต่างๆ ที่สนใจจะเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศจีน บริษัทจึงพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งการจัดหาหรือรับสมัครนักศึกษาของจีนเข้ามาศึกษาต่อใน มทร.สุวรรณภูมิ เพื่อยกระดับคุณวุฒิทางการศึกษานำไปสู่ความก้าวหน้าที่เป็นประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อไป