มอบประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปี 2565

ดร.ธีรภัทร ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปิดการอบรมและมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ.2565”

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร แก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565” พร้อมด้วย ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี(วิทยากรกิตติมศักดิ์ประจำกลุ่มสีฟ้า) ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดตราด (วิทยากรกิตติมศักดิ์ประจำกลุ่มสีแดง) นายพุฒิพงศ์ สุรพฤกษ์อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(วิทยากรกิตติมศักดิ์ประจำกลุ่มสีส้ม) นางสุมิตรา อดิศัพท์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี นางวนิดา ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะทำงานและทีมงานการจัดอบรมสถาบันพัฒนาการตรวจราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติร่วมพิธีและนำเสนอข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้ผ่านการอบรม รวม 35 ราย ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม บี ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ถนนเพชรบุรีประตูน้ำ กรุงเทพมหานครการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2565 -วันที่ 7 มิถุนายน 2565 รวมระยะเวลาการอบรม 24 วัน โดยก่อนพิธีการปิดการอบรม วิทยากรกิตติมศักดิ์ และผู้เข้ารับการอบรมได้ชมวีดิทัศน์ผลการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการตรวจราชการ ชมวีดิท้ศน์ประกอบเพลง “จำขึ้นใจ” ชมวีดิทัศน์ภาพความประทับใจตลอดหลักสูตรและการนำเสนอผลการศึกษาดูงานในประเทศ เป็นต้น