เชียงม่วน ขับเคลื่อนงานแก้จน

ว่าที่ร้อยโท บำรุง คำไว นายอำเภอเชียงม่วน นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน พร้อมด้วยทีมปฏิบัติการตำบลสระ ทีมพี่เลี้ยงตำบลสระ และเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอเชียงม่วน ร่วมขับเคลื่อนงานแก้จนและพัฒนาคนทุกช่วงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติรายได้ ดำเนินการติดตามสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ในพื้นที่ตำบลสระ โดยมอบต้นกล้าผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์ผัก และให้คำแนะนำแก่ครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP จำนวน 23 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นกล้าผักสวนครัวจากสำนักงานเกษตรอำเภอเชียงม่วน ดำเนินการในพื้นที่บ้านสระ หมู่ที่ 3 บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา