ม.มหิดล CMMU เปิดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไร้พรมแดน

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) เปิดหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกทางภาวะผู้นำอย่างยั่งยืน ที่ได้แนวคิดจากศาสตร์พระราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” จนสามารถขยายผลสู่ระดับอาเซียนจัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน” (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ภายใต้การสนับสนุนโดยรัฐบาลไทย และขยายผลสู่ระดับภูมิภาคอาเซียน

รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม คณบดีวิทยาลัยการจัดการมหาวิทยาลัยมหิดล (CMMU) คือผู้นำวิสัยทัศน์ “MVP” โดย “M” ย่อมาจาก “Modern” หรือ “ความทันสมัย” “V” ย่อมาจาก “Versatile” หรือ “ความรอบรู้และทักษะที่หลากหลาย” และ “P” ย่อมาจาก “Professionnal” หรือ “ความเป็นมืออาชีพ”

CMMU ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก AACSB หรือ Association to Advance Collegiate Schools of Business ซึ่งมีมหาวิทยาลัยเพียง 5% เท่านั้นจากทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้

คณาจารย์จาก CMMU ได้รับการจัดอันดับจาก “AD Scientific Index 2021, World Scientist and University Rankings 2021” ซึ่งเป็นหน่วยงานการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2021

CMMU ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านการจัดการชั้นนำของประเทศไทย เป็นสถาบันแห่งแรกที่เปิดหลักสูตร “Master of Management Online Program (International Program)” หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ

รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์ คือ ประธานหลักสูตร Master of Management Online Program (International Program) หรือ หลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ CMMU โดยกล่าวถึงข้อได้เปรียบของหลักสูตร คือ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง (practical learning) จากกรณีศึกษาจริง (live cases) เพื่อเสริมสร้างการคิดเชิงวิเคราะห์ (analytic thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (critical thinking)

ติดตามรายละเอียดและสมัครเรียนหลักสูตร Master of Management Online Program (International Program) หรือหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติด้านการจัดการออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ เป็นรุ่นแรกของ CMMU ได้ที่ Facebook : CMMU Mahidol และติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th