ม.มหิดล ร่วมพลังผลิตบัณฑิตไอทีรองรับเทคโนโลยี AI ตามนโยบายพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรม

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้เป็น 1 ใน 6 สถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศ ที่ร่วมลงนามจัดตั้งหลักสูตรแห่งสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางให้นักศึกษาด้านไอที หรือเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละสถาบันได้เรียนร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างทักษะในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในด้านต่างๆ เพื่อร่วมพัฒนาสู่ประเทศนวัตกรรมต่อไปในอนาคต

มหาวิทยาลัยมหิดล มีความพร้อมทั้งทางด้านทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เครื่องมือ และสถานที่ จากการระดมสร้าง infrastructure หรือโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ขึ้นมารองรับโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กลุ่มสาขา AI Based Diagnosis อย่างเต็มรูปแบบที่ผ่านมา

มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการจัดตั้ง “สถาบันปัญญาประดิษฐ์มหิดล” (Mahidol AI Center) ไว้พร้อมต้อนรับนักศึกษาที่ร่วมหลักสูตรของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering Institute) และจากทั่วประเทศ ณ ลาน Innovative Space ชั้น 1 อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

อาจารย์ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า รายวิชาในหลักสูตรของสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจ ณ 6 สถาบันเครือข่าย ทั้งในรูปแบบ online และ onsite โดยผู้ที่เริ่มต้นสมัครเรียนจากสถาบันใด จะได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันนั้นๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล จากมหาวิทยาลัยมหิดล

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th