ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมแข่งขัน Start Up Thailand League 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร รัตนบุรี รองคณบดี พร้อมด้วย อาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และทีมอาจารย์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ นำตัวแทนนักศึกษา จำนวน 5 ทีม ประกอบไปด้วย ทีม GMG หันตรา, ทีม MadeCafe, ทีม MKT2, ทีม AJ Art และทีม Thumbtack เข้าร่วมแข่งขัน Start Up Thailand League 2022 รอบคัดเลือกระดับภาคกลาง Central & Eastern Pitching โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 145 ทีม จากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ นำผลงานวิจัยต่อยอดแนวความคิด พัฒนาสู่การเป็นวิสาหกิจเริ่มต้นที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงให้กับประเทศ เป็นเวทีและเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเริ่มต้นสู่ตลาดในระดับประเทศ ณ Kx-Knowledge Exchange for lnnovation (KMUTT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร