สร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย (KM Day)

รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทร.สุวรรณภูมิ) เป็นประธานเปิดโครงการสร้างคลังความรู้ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี (KM Day) ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวด จำนวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการศึกษา ด้านวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ พร้อมรับฟังแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของผู้ได้รับรางวัลจากการประกวด ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาคารบูรณมงคล มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา